pic
logo
pic pic aktualne-cislo archiv predplatne reklama vydavatelstvo pic

Obsahová štruktúra publikácie Exteriér a Interiér domu a bytu je tradične zameraná na bývanie v dome a byte, na exteriér a interiér. V tomto roku sa redakcia orientuje na úsporné bývanie, prieskum trhu, pomoc pri financovaní projektov. Pre domuchtivých čitateľov prinesie témy o hrubej stavbe, projektovaní, materiáloch. Bude sa zaoberať ošetrovaním dlažieb, dvier, schodov a strešných krytín. Pomôžeme pri rekonštrukcii, zatepľovaní či sanáciách. Nielen pre „panelákových“ čitateľov sú pripravené novinky do kuchyne, dizajn v kúpeľni, čierna technika v obývačke, romantika v spálni. Podlahy, farebné steny, osvetlenie to sú ďalšie materiály pre inšpiráciu našich priaznivcov. Určite sa dostane aj na energetiku, kúrenie, bezpečnosť, a samozrejme, na financie.

Redakcia má skúsených spolupracovníkov, ktorí venujú každej téme veľa energie a času. Napriek tomu radi privítame aj pomoc, názory, rady profesionálov, ktorí sa danou oblasťou zaoberajú. Pre našich čitateľov neoceniteľné skúsenosti môžte prezentovať práve prostredníctvom Exteriéru a Interiéru domu a bytu. Ak v spolupráci s našimi obchodnými zástupcami prejavíte záujem popri platenej inzercii aj o napísanie odborného článku, o poskytnutie materiálu na redakčné spracovanie, prípadne o prezentáciu svojich výrobkov obrazovým materiálom, budeme radi aj za našich čitateľov. Myslíme si, že takáto spolupráca bude na prospech všetkým zúčastneným. Vaša inzercia bude cieľavedomo podporená, čitateľ sa dostane k zaujímavým informáciám, čítanosť Exteriéru a Interiéru domu a bytu sa bude naďalej zvyšovať.

Exteriér a Interiér domu a bytu vychádza dva razy do roka. Na stánkoch teda bude po celý rok!

 


Vydavateľ:
MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Pribišova 19/a, 847 02 Bratislava


Obchodné zastúpenie v ČR:
Seifertova 17, 130 00 Praha 3, ČR


Šéfredaktor:
Andrea Hinková - Tarová
hinkova.andrea@juven.sk


Reklama a inzercia:
MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
Tel.: 032/744 0674-6
inzercia@juven.sk


Predplatiteľský servis:
predplatne@juven.sk


Tlač:
ALFAPRINT
Robotnícka 1/D, 036 01 Martin, Slovensko


Rozširuje:
Mediaprint & Kapa, Slovenská pošta, a. s.,


Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, P.O.Box 164
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
Registračné číslo MK SR EV 3015/09
ISSN: 1335 – 1699


Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie, alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa.


 

harmonia linia relax
DATACOM EU s.r.o.